Informace o zpracování osobních údajů

V tomto dokumentu vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů podle článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - GDPR (dále jen „Nařízení“).

Kdo bude správcem vašich osobních údajů?
Správcem vašich osobních údajů bude společnost BAGGER, k.s., se sídlem: Na Jezerce 1199/7, 140 00 Praha 4, IČO: 25722425, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 76087 (dále jen „Správce“).

Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a zpracováváme?
Údaje, které o vás budeme shromažďovat a zpracovávat, zahrnují následující údaje:

  • (a) údaje uvedené ve smlouvách uzavřených mezi vámi a společností BAGGER, k.s., zejména v rezervační smlouvě, smlouvě o budoucí kupní smlouvě, kupní smlouvě (dále jen „Smlouvy“);
  • (b) údaje sdělené Správci a/nebo níže uvedeným Zpracovatelům při uzavírání a plnění Smluv, například údaje poskytnuté v souvislosti se zpracováním klientských změn.

Za jakým účelem a na základě čeho budeme vaše údaje zpracovávat?
Údaje budeme zpracovávat za účelem:

  • (a) uzavření Smluv a plnění Smluv na základě článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení;
  • (b) plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, a to na základě článku 6 odst. 1. písm. c) Nařízení.

Jde o zpracování údajů nezbytné pro plnění Smluv a na ně navazujících právních povinností. Poskytnutí údajů je tedy povinným smluvním a zákonným požadavkem, bez něhož nelze Smlouvy uzavřít a plnit je.

Pokud bychom měli v úmyslu nebo by bylo nezbytné vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, poskytneme vám neprodleně předem informaci o tomto jiném účelu a další související informace a požádáme o Váš souhlas.

Komu mohou být Vaše údaje dále předány (příjemci)?

Osobní údaje budou předány externím příjemcům osobních údajů jen v případě, že toto je právním předpisem předepsáno nebo je to potřebné k plnění Smluv. Může jít např. o orgány veřejné moci oprávněné získávat osobní údaje dle příslušných právních předpisů.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat ode dne uzavření první ze Smluv do splnění závazků ze všech Smluv a dále po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Správce. Různě dlouhé lhůty v rámciarchivačních povinností vyplývají z účetních předpisů, právních předpisů stavebního práva a práva daňového.

Jakým způsobem budeme údaje zpracovávat?
Osobní údaje budeme zpracovávat manuálně i automatizovaně s využitím moderních technologií. Při zpracovávání osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

  • (a) právo na přístup: Máte právo získat potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud ano, pak právo na přístup k nim, právo na související informace o tom, za jakými účely a v jakém rozsahu jsou zpracovávány, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Máte právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů, první bezplatně a každou další případně za přiměnou úhradu administrativních nákladů;
  • (b) právo na opravu: Máte právo požádat Správce o opravu či doplnění vašich osobních údajů, považujete-li je za nepřesné či neúplné;
  • (c) právo na omezení zpracování: Po dobu řešení sporů týkajících se vašich údajů (např. ohledně přesnosti, na základě námitky či žádosti o omezení či o jejich poskytnutí na ochranu vašich právních nároků) máte právo na omezení jejich zpracování jen na jejich uložení. Dále je lze zpracovávat jen s vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, ochrany práv jiných osob či veřejného zájmu;
  • (d) právo na výmaz (likvidaci) („právo být zapomenut“): Máte právo požadovat, aby Správce vymazal vaše osobní údaje v případech stanovených Nařízením, např. pominul-li účel jejich zpracování, jsou-li již nepotřebné pro stanovené účely, odvoláte-li souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další důvod pro jejich zpracování, vznesete-li úspěšně námitku a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, zpracování je protiprávní, anebo to Správci ukládá právní předpis.
  • (e) právo vznést námitku: Bude-li Správce po předchozí informaci vaše údaje zpracovávat pro účely svých oprávněných zájmů (například přímého marketingu, ochrany svého majetku či obhajobu svých právních nároků), budete mít právo vznést námitku, pokud by ve Vaší konkrétní situaci vyvstaly důvody proti zpracování osobních údajů. Na základě námitky Správce údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. U námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu od zpracování upustí bez dalšího;
  • (f) právo na přenositelnost údajů: Jsou-li osobní údaje zpracovávány automatizovaně, budete mít právo obdržet od Správce výpis údajů, které od vás získal na základě souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, ve strukturovaném strojově čitelném formátu a, je-li to technicky proveditelné, právo na jejich předání jinému správci.

Veškerá výše uvedená práva můžete uplatnit u Správce buďto písemnou formou na adrese jeho sídla či zasláním e-mailové zprávy na adresu info@bydlenihorovice.cz
Dále máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Napadl vás nějaký dotaz? Potřebujete něco upřesnit?
Neváhejte nám napsat a kontaktujeme vás téměř obratem!
Odesláním souhlasíte se
zpracováním osobních údajů.

Copyright © 2024 - Bydlení Hořovice - používáním webu vyjadřujete souhlas s cookies a zásadami ochrany osobních údajů.

Splátka hypotéky počítá s 20% vlastních zdrojů.